4,6 | 153 reviews

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Klantenservice

[email protected] 0488 44 10 58

Spoorstraat 6, 4041 CM Kesteren.

Neder-Betuwe, (GLD)

  • Maandag - vrijdag 7:30 - 16:30 uur
  • Zaterdag 8:30 - 12:00 uur

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – HEUDRA AANHANGWAGENS

Artikel 1: Algemeen 
1. Deze voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst, alsmede uitvoering daarvan, tussen Heudra Aanhangwagens verder te noemen: “Heudra”) en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door Heudra uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Een eventueel nietige of vernietigbare bepaling wordt zo veel als mogelijk geconverteerd naar een geldige bepaling.

Artikel 2: Aanbod en overeenkomst 
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een aanbod door opdrachtgever wordt aanvaard, heeft 
Heudra het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 
2. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid 
kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 3: Prijzen / tarieven en betaling
1. Tenzij Heudra tegen contante betaling levert of diensten verleent aan de opdrachtgever, dient betaling zonder enige korting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 
2. De door Heudra in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang. 
3. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn (tenzij anders aangegeven) in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
4. Heudra behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. Opdrachtgever is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen zeven (7) dagen na de mededeling van Heudra van de prijsverhoging.

Artikel 4: Overeenkomst (diverse)
1. De door Heudra (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens Heudra, tenzij anders overeengekomen en behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Heudra. 
2. Indien de opdrachtgever haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door Heudra niet verleent of indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert is opdrachtgever in elk geval een bedrag verschuldigd, gelijk aan 25% van de orderwaarde. Dit laat het recht om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen danwel nakoming te vorderen onverlet. 
3. Heudra is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.

Artikel 5: Overmacht en/of bijzondere omstandigheden 
1. Heudra is gerechtigd om zonder in gebreke te zijn, de aflevering of voltooiing van de opdracht, de door de opdrachtgever gekochte zaken, dan wel de oplevering van de geoffreerde diensten op te schorten indien als gevolg van overmacht de zaken of geoffreerde diensten niet of niet tijdig kunnen worden geleverd. 
2. Indien door overmacht de levering of voltooiing van de opdracht meer dan 30 werkdagen vertraagd wordt, zijn zowel Heudra als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden. In dat geval heeft Heudra slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud en risico
1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door Heudra uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming. 
2. Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over, op het moment van levering/verzending. 
3. In geval van reparatie kan Heudra het retentierecht uitoefenen op de zaak, indien de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de zaak niet of niet in zijn geheel voldoet, ook indien het kosten van eerder door de reparateur verrichte werkzaamheden aan de dezelfde of aan een andere zaak betreft.

Artikel 7: Reclames 
Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door Heudra geleverd product, dienen door de opdrachtgever terstond aan Heudra schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 2 werkdagen na aflevering per fax, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Heudra geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever.

Artikel 8: Aansprakelijkheid 
1. Heudra is jegens de wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van gebreken in zijn prestatie. 
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (1) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, (2) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Heudra aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Heudra toegerekend kan worden en (3) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden. 
3. Heudra is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid vervalt, zodra aan de door Heudra bewerkte aanhangwagens of onderdelen hiervan zonder onze toestemming reparaties of veranderingen zijn of worden uitgevoerd of indien de aanhangwagen zwaarder wordt beladen dan het voor de desbetreffende aanhangwagen maximaal toelaatbare gewicht. 
4. Iedere aansprakelijkheid van Heudra is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Heudra wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Heudra beperkt tot het arbeidsloon/honorarium dat bij opdrachtgever voor de betreffende overeenkomst in rekening is gebracht.

Artikel 9: Garantie 
1. Heudra garandeert de goede uitvoering van de door haar aangenomen of uitbestede opdrachten en daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de aanhangwagen ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde overeenkomst. Indien de alsnog door Heudra uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding. De garantie geldt voor gebruik binnen de Europese Unie, tenzij opdrachtgever aantoont dat de elders opgetreden defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese Unie afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen etc.). 
2. Een garantie wordt niet verstrekt op noodreparaties. 
3. De aanspraken op de garantie vervallen indien (a) de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken Heudra daarvan in kennis stelt en/of (b) de opdrachtgever de aanhangwagen zwaarder heeft beladen dan het voor de desbetreffende aanhangwagen maximaal toelaatbare gewicht en/of (c) de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen en/of (d) derden zonder voorkennis of toestemming van Heudra werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door Heudra verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De opdrachtgever dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot Heudra te wenden, tenzij de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. 
4. Op nieuwe aanhangwagens en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt. 
5. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.
6. Heudra Aanhangwagens zelf verleent 2 jaar garantie op nieuwe aanhangwagens mits deze ieder jaar een inspectie- en onderhoudsbeurt heeft gehad bij Heudra. Is dit niet gebeurt dan geldt de standaard fabrieksgarantie van 1 jaar.

De garantie komt te vervallen indien: 
- Het chassisnummer onleesbaar, gewijzigd, verminkt of verwijderd is.
- Indien de aanhangwagen wordt gekoppeld aan een vrachtwagen of autobus.
- Er sprake is van overmacht (Brand, ongelukken etc.)
- De aanhangwagen verkeerd wordt gebruikt. (overbelading etc.)
- Aan de hierboven genoemde voorwaarden niet is voldaan.

Artikel 10: Toepasselijke recht en geschillenregeling 
1. Op alle overeenkomsten van Heudra is het Nederlands recht van toepassing. 
2. Geschillen tussen Heudra en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.